Forretningsplanen – virksomhetens grunnmur!


forretningsplanNå som du har skjønt betydningen av strategisk planlegging og hvorfor du trenger en grundig situasjonsanalyse av virksomhetens omgivelser før du kan planlegge fremtiden, kan vi gå videre og se på hvordan du skal utforme virksomhetens grunnmur – selve forretningsplanen.

Dette er den fjerde artikkelen i artikkelserien:

Slik gjør du bedriften til en “gullgruve” for eierne, ansatte og kundene

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er en strukturert presentasjon av virksomhetens forretningsidé og hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på den (forretningmodellen). Forretningsplanen er med andre ord en overordnet plan for hele virksomheten. Et kart som viser veien til målet for ledelsen, leverandører, ansatte, investorer og andre interessenter.

Forretningsplanens funksjon

Forretningsplanens funksjon er å trekke opp et helhetlig syn på hvilke overordnede mål og strategier virksomheten skal jobbe mot på lang- og kort sikt. Det vil si de kommende 3-5 årene.

Dernest skal den skape samsvar mellom hva virksomheten er, gjør og sier, gjennom å trekke opp de overordnede retningslinjene for hele virksomheten. Retningslinjer som alle andre mål, strategier og planer i organisasjonen er utledet av og som har som mål å bygge opp under forretningsplanens mål og strategier.

Hvorfor trenger virksomheten en forretningsplan?

Alle virksomheter trenger en forretningsplan. Selv en liten kiosk som drives av eieren selv.

Forretningsplanen kan sammenlignes med grunnmuren til et hus. Uten en grunnmur har man ikke noe fundament til å bygge resten av huset på (gulv, vegger, tak osv). Slik er det også i forretningsverden. Forretningsplanen er grunnmuren alle andre planer bygger på, i det de har som mål å bygge opp under de mål og strategier forretningsplanen trekker opp, slik at virksomheten som helhet klarer å nå disse overordnede målsetningene, gjennom å nå alle del målene i alle planene som er utledet av forretningsplanen.

I likhet med husets styrke og fundament, avgjøres virksomhetens styrke og fundament av hvor solid grunnmuren er, i dette tilfelle forretningsplanen. Er forretningsplanen uklar, diffus og mangelfull, blir også alle andre planer og adferd i organisasjonen uklare, diffuse og mangelfulle. Motsatt blir effekten hvis virksomheten har en klar, gjennomtenkt forretningsplan som motiverer de ansatte og leder dem i riktig retning.

En overordnet plan som støttes av mer detaljerte del-planer

Ettersom dette er en overordnet plan som trekker opp kursen for hele virksomheten, er den for generell til at den kan brukes som et operativt styringsverktøy for andre enn ledelsen. Forretningsplanen må derfor komplimenteres med mer detaljerte planer som er utledet av forretningsplanen for hvert av de planleggings områdene som er av betydning for virksomhetens utvikling.

Hvilke områder man trenger planer for, er avhengig av virksomheten og er derfor situasjonsbestemt, men det er vanlig å bryte ned forretningsplanen i minst fire mindre delplaner:

  1. Markeds- og kommunikasjonplan
  2. Organisasjonsplan
  3. IKT plan
  4. Økonomi plan

For hver av disse tre planområdene, må det utvikles en strategisk-, taktisk- og handlingsplan for å fange opp hvilke mål og strategier som skal følges og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres innenfor hvert av disse fire delområdene. Totalt må du dermed utvikle hele 12 del-planer til forretningsplanen, hvis du skal gjøre dette akademisk riktig. Omfanget og størrelsen til disse planene er selvfølgelig avhengig av virksomhetens virksomhetsfelt, størrelse og situasjon. Det er derfor ikke mulig å gi konkrete anbefalinger om dette.

Mindre virksomheter kan med hell slå i sammen alle disse planene til en større forretningsplan, hvor hvert av disse delområdene omhandles i egne kapitler til selve forretningsplanen.

Oppbygningen av forretningsplanen

Selve forretningsplanen starter normalt med en angivelse av virksomhetens forretningside og forretningmodell som forteller hva som gjør virksomheten unik, hvilke behov de dekker og hvordan de går frem for å tjene penger på denne ideen. Dette følges opp med kvantitative forretningsmål som forteller hva som skal oppnås, med tilhørende forretningsstrategier som forteller hvordan dette skal oppnås.

Disse målene og strategiene brytes deretter ned i konkrete handlingsplaner med budsjetter og angivelse av kritiske suksessfaktorer, før man begynner å tenke på gjennomføringen, og kontrollen og evalueringen av resultatene man oppnår. Prosessen kan fremstilles slik:

modell-forretningsplan

Modellen over viser planleggingsprosessen og hovedinnholdet i forretningsplanen, men den er ikke egnet til å gi et fullstendig bilde av hvilke forhold som bør tas med. En mye brukt modell for å illustrere hva som er vanlig å ta med i forretningsplanen er vist under:

Forretningsplan modell

Hvilke strategiske valg du bør gjøre under hvert enkelt av disse punktene vil jeg komme tilbake til i de øvrige artiklene i denne artikkelserien om «hvordan gjøre virksomheten om til en gullgruve».

I denne artikkelen nøyer jeg meg med å komme med praktiske råd og tips om hvordan du bør skrive og presentere forretningsplanen for virksomhetens eiere, styre, ledelsen, ansatte og andre interessenter.

Hvordan skrive og presentere forretningsplanen?

Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
Start med “Styrets beretning” som skal være et kort sammendrag av forretningsplanen. Styrets beretning skal plasseres før innholdsfortegnelsen og fungere som en innledning til den videre lesningen.

Sammendraget skal være på maks 1 A4-side og er det siste som skrives i forretningsplanen. Tankeøvelse: – Du skal presentere virksomheten din på én side. 
Hvordan vil du bruke denne siden til å få fram de viktige tingene for å selge ideen til banken?

Innholdsfortegnelse
En side som angir oppbygningen av forretningsplanen med kapitler, under kapitler, titler og sideangivelse.

Bakgrunn/Generell beskrivelse av firmaet
Innledningsvis kan det være passende å gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for ideen som etableringen er tuftet på. Her kan du skrive litt om hvilket behov som skal dekkes i markedet og hvordan behovet er oppstått. Skriv også en kort presentasjon av personen(e) bak ideen og den kompetansen du/dere besitter.

Når det gjelder kompetanse, beskrives kun det som er relevant for prosjektet. For øvrig kan det vises til vedlagte CV-er for deltakerne i prosjektet. For potensielle samarbeidspartnere og finansiører vil ofte personen(e) bak prosjektet være vel så viktig som selve prosjektet. Det er viktig at det kommer klart fram hvorfor du/dere er den/de riktige personen(e) til dette prosjektet.

Her angis også selskapets organisasjonsnummer, forretningsadresse, kommune, telefonnummer, internett adresse og andre fakta opplysninger.

Forretningside
En beskrivelse av forretningsideen som angir hva som gjør virksomheten unik og i stand til å skape verdier som overgår investeringsbehovet, og som gjør at folk ønsker å jobbe og være kunde her.

Forretningsmål
En beskrivelse av hvilke økonomiske mål som skal nås og når de skal nås.

Vekst mål og vekststrategi
Hvor rask vekst forventes, hvor stor vil den bli, hvor vil den komme og hvordan vil den bli håndtert, sammen med en beskrivelse av hva virksomheten selv har tenkt å gjøre for å skape denne veksten.

Forretningsstrategi
Hvilken forretningsstrategi skal følges for å realisere forretningsideen og nå forretningsmålene? Sentralt står her forretningsmodellen og den strategiske kjerne som viser hvordan virksomheten har tenkt å skape verdier.

Konkurrentstrategi
Hvilken konkurransesituasjon jobber virksomheten under, hvem er konkurrentene og hvilken konkurrentstrategi har virksomheten tenkt å følge for å skape varige konkurransefortrinn?

Produkter og tjenester (Markedstilbudet)
En beskrivelse av hvilket markedtilbud virksomheten har tenkt å tilby markedet. Inkludert en beskrivelse av produktene og tjenestene, hvilke behov de skal dekke, hvilke egenskaper og fordeler de har, hvordan kundeverdier de har i forhold til konkurrerende produkter og tjenester, stadie i livssyklusen og hvilken produkt- og produktutvikling strategi virksomheten har planer om å følge.

Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, trender, preferanser, osv.)
En så grundig beskrivelse av markedet, hvilke markedsegmenter virksomheten tar sikte på å rette seg mot, hvilken kjøpprosess målgruppen vektlegger, holdninger og preferanser, dagens behovstilfredsstillelse, vekstpotensial, kjøpekraft og lignende markedopplysninger som er viktig for virksomheten.

Markedplan
Hvilke markeds mål har virksomheten planer om å nå og hvilken markedstrategi vil virksomheten følge for å nå dette markedmålet? Hvordan vil virksomheten bruke sine konkurransevirkemidler for å skape en best mulig marketing-mix (markedtilbud)?

Kommunikasjonsplanen
Hvilke kommunikasjonsoppgaver har virksomheten og hvordan har de tenkt å bruke tilgjengelige kommunikasjonvirkemidler til å løse disse kommunikasjonsoppgavene. Hvilke meta-verdier skal markedskommunikasjonen tilføre markedtilbudet og hvordan skal bruken av kommunikasjonvirkemidlene øke kundens totale opplevelse av markedstilbudet?

Økonomiplanen
Budsjetter og prognoser hvilke investeringer som er nødvendig, hvilke kostnader som vil påløpe, når de vil påløpe, sammen med overslag over inntekter og salg i planperioden. Her legges blant annet ved utviklingsbudsjett, resultat budsjett, kostnadsbudsjett, investeringsbudsjett, salgsbudsjett, markedsføringbudsjett, driftsbudsjett og lignende økonomiske tall som er viktig for virksomheten.

Kapitalstruktur og finansiering
En beskrivelse av virksomhetens kapitalstruktur og planlagt finansiering.

Organisasjonsplan
En beskrivelse av oppbygningen av organisasjonen, nøkkelmedarbeidere, belønningsystemer, motivasjonsystemer, rekruttering politikk og andre viktige organisatoriske forhold for virksomheten.

ITK plan
Virksomhetens bruk av IKT-teknologi, deres IKT kompetanse og konkurransestyrke.

Driftsplan
En detaljert beskrivelse av utviklingen av driften av virksomheten, med budsjetter og kalkyler.

Implementeringstrategi
Hvordan skal disse planene implementeres i virksomheten slik at strategiene og tiltakene får ønsket effekt og ikke bare blir skrevne ord i et plandokument.

Fremdriftsplanen
En handlingsplan, med tidsplaner og budsjetter for kostnader og inntekter.

Kilder til informasjon
Hvem har bidratt til informasjonen i forretningsplanen, hvilke situasjonsanalyser er gjennomført, hvilke informasjonskilder er brukt og så videre.

Metodiske forutsetninger og potensielle feilkilder
Hvilke metoder er benyttet, hvilke metodiske forutsetninger bygger de på og hvilke potensielle feilkilder vil være beheftet med informasjonen leseren finner i forretningsplanen?

Vedlegg

Kort om IKTnytt.noTips ossSøk i offentlige registre

Kort om IKTnytt.no

IKTnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Sander

E-post:
redaksjonen@iktnytt.no

Facebook:
http://facebook.com/iktnytt/

IKTnytt.no er en nettavis for utviklere, markedsførere og ledere som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i IKT-verden - innenlands og utenlands.

Målgruppen er ikke privatpersoner som er interessert i forbruker-elektronikk, men profesjonelle brukere som er involvert i utviklingen, drift og markedsføringen av eget nettsted og mobile applikasjoner.

IKTnytt.no er utviklet og drives på hobbybasis av ansvarlig redaktør Kjetil Sander, som også står bak våre søsterportaler:

Kunnskapssenteret.com Aksjemarkedet.com

IKTnytt.no er også kundeavis for webbyrådet og hosting-selskapet OnNet AS som Kjetil er daglig leder i.

Tips oss om en nyhet!

For å sørge for at vi har de nyeste og beste IKT nyhetene trenger vi hjelp fra våre lesere.
Vi inviterer derfor nå alle våre lesere til å tipse oss om nyheter - små og store - fra nært og fjernt. Fortell oss gjerne om hva som skjer i din bedrift, hvilke problemer og utfordringer dere møter, og hvordan dere tenker å løse dem.
Fyll ut skjemaet under for å tipse oss om en nyhet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv tipset ditt under i form av en overskrift ("emne"), med nærmere informasjon ("melding").

Emne

Melding

Vedlegg
Last opp vedlegg i form av bilde, logo e.l.

Svar på spørsmålet under for å bekrefte at du er et menneske og ikke en spam-robot.

Søk offentlige registre

Søk i lover, forskrifter og dommer:

 

Søk i NAV.no:

 

Søk i Foretaksregisteret:

 

Søk etter heftelser på motorvogn:

 Søk etter reservasjon mot reklame:

 

Firmasøk i Proff.no:

 

Søk i Statistisk Sentralbyrå: